Livestream actuele situatie ROC Leiden

dinsdag 27 juni 2017

ROC Leiden is sinds 13 februari 2015 regelmatig in het nieuws. Deze pagina wordt geüpdatet naar aanleiding van het laatste nieuws over ROC Leiden. Hieronder vind je alle berichtgeving over de actuele situatie bij ROC Leiden.

27-06-2017

Minister: dank en waardering voor inzet medewerkers; fusie akkoord

Minister Bussemaker heeft  laten weten definitief goedkeuring te geven aan de fusie van ROC Leiden en ID College. Ze spreekt in een brief haar waardering uit voor de medewerkers en studenten die met hart en ziel gewerkt hebben om een nieuwe toekomst aan het onderwijs te geven.

 

Beide onderwijsinstellingen weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen verder met het inrichten van de kleinschalige - voor student en bedrijfsleven herkenbare - MBO Colleges. Volgend studiejaar starten zeven MBO Colleges waar de menselijke maat voorop staat.

 

 

26-01-2017

Inspectieonderzoek Staat van de Instelling laat vooruitgang ROC Leiden zien

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde donderdag 26 januari het onderzoek naar de Staat van de Instelling van ROC Leiden. In het najaar van 2016 heeft de Inspectie het reguliere onderzoek naar de Staat van de Instelling 2016 uitgevoerd. Dit onderzoek laat net als de onderzoeken in het voorjaar van 2016 een vooruitgang zien in de onderwijs- en examenkwaliteit van ROC Leiden. De Inspectie heeft respect voor het feit dat er hard is gewerkt en dat er mooie resultaten zijn geboekt.

Na een turbulente periode met veel veranderingen en onzekerheden is het oordeel van de Inspectie een steun in de rug van onze instelling. Op alle niveaus hebben medewerkers er blijk van gegeven over veel veerkracht te beschikken, waardoor de Inspectie een stijgende lijn in de kwaliteit heeft kunnen vaststellen. Het onderwijs bij alle onderzochte opleidingen voldoet inmiddels aan de basiskwaliteit. De Inspectie concludeert dat onze school een pluim verdient voor het feit dat ze zich in moeilijke omstandigheden heeft weten te verbeteren Oordeel van de Inspectie op hoofdlijnen
Tijdens de Staat van de Instelling gaat het om een omvangrijk en diepgaand instellingsbreed onderzoek naar kwaliteitsborging, de financiële continuïteit en de risico's. Daarnaast zijn een vijftal opleidingen beoordeeld op alle kwaliteitsaspecten uit het waarderingskader. Deze opleidingen zijn: 
• Kok - Zelfstandig werkend Kok BBL3
• Administratief medewerker/Medewerker (financiële) administratie BOL2
• Installeren Monteur Elektrotechnische Installaties BOL2
• Onderwijsassistent BOL4
• Pedagogisch werk - Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg BOL4

Hoewel er binnen een aantal aspecten nog enkele onvoldoendes zijn, sorteren de maatregelen die ROC Leiden heeft getroffen om de kwaliteit bij alle opleidingen te verbeteren effect. Geconstateerd wordt dat ROC Leiden al ver is in het doorvoeren van de kwaliteitscyclus. Wel is nog tijd nodig om op alle niveaus de cyclus volledig te doorlopen. Van belang daarbij is om door te gaan op de ingeslagen weg: zowel in de verbetercultuur als het consequent blijven vasthouden van de voortdurende aandacht voor verbetering. De Inspectie heeft er vertrouwen in dat een voldoende beoordeling voor het onderdeel kwaliteitsborging in de toekomst haalbaar is.

Examinering blijft vooralsnog een belangrijk aandachtspunt waar ook in de toekomst nog steeds veel aandacht naar uit gaat. ROC Leiden heeft grote stappen voorwaarts gezet. Een belangrijke voorwaarde voor verdere verbetering van de onderwijskwaliteit en het waarborgen van de (financiële) continuïteit is dat ROC Leiden en ID College blijven samenwerken om te komen tot gezamenlijke MBO Colleges. 

Vervolgtoezicht
Op basis van de nog aanwezige verbeterpunten uit de Staat van de Instelling blijft de Inspectie ROC Leiden nog nauwgezet monitoren. Daarnaast voert de inspectie momenteel tweemaandelijks gesprekken met het bestuur van de transitiestichting ROC Leiden/ID College, om de voortgang in de samenwerking te volgen.

De financiële risicoanalyse heeft geen nieuwe risico's aan het licht gebracht. Voorlopig handhaaft de Inspectie het financieel toezicht-arrangement.

Rapport online
Het Inspectieonderzoek is hier na te lezen. Op de website van OCW kun je ook de brief van minister Bussemaker over het Inspectierapport hier nog eens nalezen.

28-11-2016

Bussemaker positief over ingeslagen weg ROC Leiden

Onderwijsminister Jet Bussemaker is in haar brief van 25 november aan de Tweede Kamer positief over de ingeslagen weg van ROC Leiden. Zij blikt hierin terug op de gemaakte stappen die afgelopen jaar binnen de stichting van waaruit de nieuwe organisatie ontstaat, zijn gemaakt. Haar conclusie is dat de transitiestichting goed op weg is om de kwaliteit van het opleidingsaanbod versneld te verhogen. Dit laat ook het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van het reguliere onderzoek in oktober 2016 zien. De inspectie geeft hierin aan dat ROC Leiden grote stappen voorwaarts gezet heeft.

Op basis van de voortgang van de transitie, de tussenrapportages en het oordeel van de inspectie over de kwaliteitsverbetering en de financiële positie is de minister voornemens om de tranches t/m oktober 2017 van de toegezegde subsidie beschikbaar te stellen.

De minister sluit haar brief af met het werkbezoek dat zij begin oktober bracht aan het MBO College Gezondheidszorg. "Tijdens mijn recente werkbezoek heb ik kunnen ervaren dat werknemers en studenten van ROC Leiden en ID College met veel energie en vertrouwen werken aan het samenwerken binnen het MBO College. Deze manier van samenwerken zal de transitiestichting de komende periode verder uitbreiden. Met vertrouwen zal ik deze ontwikkelingen ook de komende periode van dichtbij volgen," aldus de minister.

De brief van de minister van 25 november is hier terug te lezen.

18-11-2016

Samenwerkingsovereenkomst Transitiestichting getekend en voorgenomen go-besluit genomen

Op 15 november heeft de raad van toezicht van de Transitiestichting goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast heeft de raad van toezicht goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit van de raad van bestuur tot het aangaan van de fusie met ID College en ROC Leiden ("go-besluit"). Deze raad van toezicht is samengesteld uit de voltallige raden van toezicht van ID College en ROC Leiden.

Met deze goedkeuringen is een belangrijke stap gezet in het verder voorbereiden van de fusie. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst zijn ook de mandaat- en volmachtverleningen voor de leden van de raad van bestuur vastgesteld.


25-08-2016

Statement: dagvaarding oud-bestuurders en voormalige leden Raad van Toezicht

Namens de Raad van Toezicht van ROC Leiden, heeft Advocatenkantoor TeekensKarstens advocaten B.V. oud-bestuurders en voormalige leden van de Raad van Toezicht gedagvaard. De aanleiding was het rapport van de commissie Meurs waarin werd gesteld dat er voldoende aanleiding bestaat voor nader onderzoek naar mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen in het licht van artikel 2:9 BW door de oud-bestuurders en voormalige Raad van Toezichtleden in de periode 2001-2011. De minister van OCW heeft verzocht uitvoering te geven aan de aanbeveling voor nader onderzoek. Uitkomst van het onderzoek gaf voldoende aanleiding om de oud-bestuurders en voormalige Raad van Toezichtleden daadwerkelijk aansprakelijk te stellen.

De Stichting ROC Leiden neemt hierbij haar verantwoordelijkheid om het onbehoorlijk bestuur van oud-bestuurders en voormalige Raad van Toezicht-leden te corrigeren en misstanden aan de kaak te stellen. De oud-bestuurders en voormalige Raad van Toezicht-leden zijn verplichtingen aangegaan die het onderwijs van ROC Leiden zo ernstig hebben geschaad dat de Stichting dreigde om te vallen. De rechter zal zich vanaf september 2016 over de zaak buigen. Tijdens de gerechtelijke procedure zal de Raad van Toezicht noch het huidige College van Bestuur inhoudelijk op de zaak ingaan.

26-05-2016

Medewerkers ROC Leiden geïnformeerd over baan

Medewerkers van ROC Leiden hebben vandaag persoonlijk van hun leidinggevende te horen gekregen of zij door de reorganisatie zijn geraakt. Vorige maand kondigde ROC Leiden bij medewerkers het voorgenomen besluit aan om de formatie in lijn te brengen met de studentenaantallen. Eerder deze maand heeft de ondernemingsraad positief advies uitgebracht op de reorganisatieplannen. ROC Leiden heeft vorige week met de vakbonden een akkoord bereikt over het sociaal plan dat zij volgende week met een positief advies aan hun leden voorleggen.

De reorganisatie raakt vooral medewerkers met een tijdelijke aanstelling. Bij het vaststellen van de medewerkers waarvan de arbeidsplaats komt te vervallen, heeft ROC Leiden het wettelijk verplichte afspiegelingsbeginsel toegepast.

Van werk naar werk
Om de nadelige gevolgen van de reorganisatie zoveel mogelijk te beperken, is er een sociaal plan.De insteek van het sociaal plan is om medewerkers die geraakt zijn zoveel als mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Als zij geen nieuwe baan vinden, worden de vaste arbeidscontracten namelijk per 1 augustus 2017 beëindigd. Tijdelijke contracten van geraakte medewerkers worden niet verlengd en lopen van rechtswege af. ROC Leiden spant zich in om medewerkers van wie de arbeidsplaats komt te vervallen, zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe baan.

“Sommige medewerkers van ROC Leiden hebben vandaag al een passende functie aangeboden gekregen. Om alle collega’s op weg te helpen naar een nieuwe baan of functie hebben we een Loopbaan- en Mobiliteitscentrum opgericht,” vertelt Ricardo Winter, collegevoorzitter ROC Leiden.

Medewerkers krijgen vanuit het centrum onder meer loopbaanadvies en kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sollicitatietrainingen en netwerkbijeenkomsten. Het centrum voorziet medewerkers van ondersteuning en advies als het gaat om nieuwe kansen bij ROC Leiden of elders op de arbeidsmarkt.

Vrijwillig en verplicht
Het sociaal plan bestaat uit een vrijwillige en een verplichte fase.De vrijwillige faseloopt drie maanden vanaf 1 juni 2016. In deze fase kunnen medewerkers vrijwillig gebruikmaken van de diensten van het Loopbaan- en Mobiliteitscentrum. In de vervolgfase is deelname aan alle mobiliteitsactiviteiten verplicht. Boventallige medewerkers worden dan per 1 september 2016 in principe niet meer ingezet binnen hun eigen team en worden voor 50% van hun tijd vrijgesteld van werk om zich te richten op een nieuwe baan.

”Een reorganisatie brengt altijd onrust met zich mee en heeft ook grote gevolgen, maar het sociaal plan van ROC Leiden biedt nieuwe kansen en uitdagingen. Of dat nou intern of extern is, zaak is dat zoveel mogelijk mensen van werk naar werk kunnen,” aldus Nasera Azzouz, rayonbestuurder van de Algemene Onderwijsbond.

Dalende studentenaantallen

De reorganisatie van ROC Leiden is noodzakelijk omdat er gezien de dalende studentenaantallen en de vroegtijdige uitstroom van studenten te veel medewerkers in dienst zijn. “Door op deze wijze de formatie in lijn te brengen met de studentenaantallen blijven we financieel gezond. Het liefst hadden wij onze collega’s vandaag geen vervelend bericht gebracht. We kunnen alleen niet anders vanwege de daling. Ik hoop dat de geraakte medewerkers met onze hulp snel een nieuwe baan vinden,” aldus Winter.

ROC Leiden heeft vandaag ook zijn studenten geïnformeerd over de voortgang van de reorganisatie en de gesprekken die met medewerkers hebben plaatsgevonden.

23-05-2016
Statement definitief besluit reorganisatieplannen ROC Leiden

Vorige maand kondigde ROC Leiden bij medewerkers het voorgenomen besluit aan om de formatie in lijn te brengen met de studentenaantallen. Inmiddels zijn het reorganisatieplan en het Sociaal Plan goedgekeurd door de Ondernemingsraad en de vakbonden.

Dit betekent dat er sprake is van een definitief besluit en ROC Leiden de komende periode afscheid neemt van medewerkers. Het betreft 127 FTE. De vakbonden hebben aangegeven dat het Sociaal Plan met positief advies aan de leden wordt voorgelegd, en ondanks de beperkte financiële middelen, kansen biedt om werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Om te bepalen welke medewerkers wel en niet door de personeelsreductie worden geraakt, past ROC Leiden het wettelijk verplichte afspiegelingsbeginsel toe. Alle medewerkers worden donderdag 26 mei persoonlijk geïnformeerd of zij worden geraakt. Medewerkers waar ROC Leiden genoodzaakt afscheid van moet nemen, worden met steun van ons Loopbaan- en Mobiliteitscentrum zo veel als mogelijk van werk naar werk begeleid.

Aanleiding
ROC Leiden heeft gezien dalende studentenaantallen en vroegtijdige uitstroom van studenten, te veel medewerkers in dienst. Door op deze wijze de formatie in lijn te brengen met de studentenaantallen blijft ROC Leiden financieel gezond en is geen extra financiële steun nodig.

17-05-2016
Minister informeert Tweede Kamer over formatiereductie ROC Leiden

In een brief heeft minister Bussemaker vrijdag 13 mei jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over onder meer de voorgenomen formatiereductie bij ROC Leiden. Klik hier voor de brief van de minister.

02-5-2016
Reactie ROC Leiden op berichtgeving Leidsch Dagblad

ROC Leiden herkent zich niet in het beeld dat in een artikel van het Leidsch Dagblad van donderdag 28 april werd geschetst. Hierin wordt de indruk gewekt dat ROC Leiden ‘goochelt’ met cijfers.

Zaterdag 30 april publiceerde het Leidsch Dagblad onze reactie.

Reactie ROC Leiden 

Bij het vaststellen van het aantal zijn wij zorgvuldig te werk gegaan en is gekeken naar de instroom van mbo-studenten voor studiejaar 2016-2017 in vergelijking met de jaren daarvoor. De prognose voor komend studiejaar is dat er 6.544 studenten bij ROC Leiden studeren. Bij aanvang van studiejaar 2015-2016 waren dat er 7117 en bij aanvang van het studiejaar daarvoor (2014-2015) waren dat er 9.000. Ook is bij het vaststellen van het aantal rekening gehouden met vroegtijdige uitstroom van studenten.

ROC Leiden heeft gezien dalende studentenaantallen en vroegtijdige uitstroom van studenten te veel medewerkers in dienst. Dit betekent dat ROC Leiden genoodzaakt is om van medewerkers afscheid te nemen. Door op deze wijze de formatie in lijn te brengen met de studentenaantallen blijft ROC Leiden financieel gezond en is geen extra financiële steun nodig.

25-4-2016
Statement: voorgenomen besluit formatie ROC Leiden

ROC Leiden heeft gezien dalende studentenaantallen en vroegtijdige uitstroom van studenten te veel medewerkers in dienst. Dit betekent dat ROC Leiden genoodzaakt is om van medewerkers afscheid te nemen. Het betreft een reductie van 127 fte die consequenties kan hebben voor medewerkers met zowel een tijdelijk als vast dienstverband. Door op deze wijze de formatie in lijn te brengen met de studentenaantallen blijven we financieel gezond en is geen extra financiële steun nodig.

Het besluit om de formatie in lijn te brengen met de studentenaantallen is een voorgenomen besluit dat ter advies voorligt bij de Ondernemingsraad (OR). De aanpak die ROC Leiden voor ogen heeft, is het meest sociaal en het minst financieel belastend. De insteek is om medewerkers met steun van onze partners zo veel als mogelijk van werk naar werk te begeleiden. ROC Leiden is momenteel met de vakorganisaties en de OR in gesprek. De laatste gesprekken vinden plaats op 17 mei.

Voor meer informatie: Floor van de Nes, Manager Marketing en Communicatie, tel: 06-21887153

21-3-2016
Jet Bussemaker blij met zichtbare verbeteringen ROC Leiden 

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs vindt dat het goed gaat bij ROC Leiden. Ze is positief over de stappen die worden gezet naar verbetering van de onderwijskwaliteit en de samenwerking met het ID College. Dit liet ze weten tijdens een politiek café over het MBO dat maandag 21 maart j.l. door PvdA Leiden werd georganiseerd bij het Da Vinci College in Leiden. De onderwijsminister was hier aanwezig om te spreken over het belang van MBO onderwijs en waarom het beroepsonderwijs juist in tijden van een veranderende arbeidsmarkt zo belangrijk is.  

Tijdens het programma werd niet alleen gediscussieerd over goed MBO onderwijs, maar ook over het onderwijs van ROC Leiden in het bijzonder. Op de vraag van de discussieleider wat de minister vindt van de wijze waarop ROC Leiden verbeterslagen maakt, was zij positief: "ROC Leiden houdt ons goed op de hoogte over de ontwikkelingen. Wat ik heel fijn vind, is dat ROC Leiden en het ID College heel intensief met elkaar samenwerken om het onderwijs te verbeteren. Ik heb nog geen gedegen onderzoek, maar de signalen die ik krijg over de verbetering van de onderwijskwaliteit, vind ik heel bemoedigend", zegt Bussemaker.

Samenwerken

Ze is ook blij dat ROC Leiden, ID College en Mondriaan College met elkaar om de tafel zitten om het onderwijs te verbeteren in plaats van te concurreren. "Wat er vooral moet gebeuren, is dat de instellingen meer met elkaar moeten samenwerken. In het verleden hebben we wel eens gezien dat MBO-scholen met elkaar concurreerden om maar zoveel mogelijk leerlingen te krijgen. Ik vind het goed dat de Leidse MBO-instellingen nu echt met elkaar om de tafel zitten en vanuit de inhoud bedenken hoe ze het onderwijs kunnen verbeteren," aldus de minister.

Omroep West was ook aanwezig bij het politiek café. Het interview met Jet Bussemaker kun je hier terugkijken.

4-2-2016
Statement naar aanleiding van Kamerbrief over stand van zaken aansprakelijkstellingen rond ROC Leiden                                

De reactie van ROC leiden is de volgende:

De raad van toezicht van ROC Leiden neemt de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport van de commissie Meurs, "ontspoorde ambitie" d.d. december 2015, over de besluitvorming rond de huisvesting van ROC Leiden buitengewoon serieus. De commissie Meurs vindt dat voldoende aanleiding bestaat voor nader onderzoek naar mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen in het licht van artikel 2:9 BW door de leden van het college van bestuur in de periode 2001-2011.

De minister van OCW heeft ons verzocht uitvoering te geven aan de aanbeveling hierbij ook de voormalige leden van de raad van toezicht mee te nemen en nader onderzoek naar mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen te doen. De raad van toezicht van ROC leiden geeft hieraan gehoor.

Advocatenkantoor TeekensKarstens heeft begin januari de betrokken bestuurders en voormalig leden van de raad van toezicht namens ons een brief met de aankondiging van aansprakelijkstelling verstuurd. De komende periode zullen wij ons richten op het nadere onderzoek en de uitkomsten met het ministerie van OCW delen. Tot die tijd zal de raad van toezicht noch het huidige college van bestuur van ROC Leiden inhoudelijk op de zaak ingaan. Mocht er na het onderzoek aanleiding zijn tot inhoudelijk reactie dan zal ROC Leiden deze geven.

Kamerbrief over stand van zaken aansprakelijkstellingen rond ROC Leiden

17-12-2015
Minister en vaste commissie OCW kiezen voor continuïteit ROC Leiden

Wij zijn blij dat minister Bussemaker samen met de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag opnieuw heeft gekozen voor continuïteit van ROC Leiden. Hierdoor kunnen wij doorgaan met het op orde brengen van de kwaliteit van ons onderwijs. Dit brengt rust en is in het belang van onze studenten en medewerkers. Samen met ID College en in nauwe afstemming met ROC Mondriaan en Nova College werken we de komende twee jaar toe naar kleinschalige mbo-colleges in de stad Leiden.

De minister debatteerde 16 december met de commissieleden OCW over de toekomst en het verleden van ROC Leiden. Dit debat was een vervolg op de debatten in juni waar al eerder was gekozen voor een financiële doorstart van ROC Leiden. Middels een aantal brieven heeft minister Bussemaker de afgelopen maand de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die zijn gemaakt op het gebied van financiën en onderwijskwaliteit. Over deze voortgang werd tijdens het debat uitgebreid gesproken.
Op 17 december werd het debat op verzoek van de VVD vervolgd en aansluitend werd dezelfde avond gestemd over een vijftal moties. Een meerderheid van de kamer stemde hierbij voor continuïteit van ons onderwijs. Dit betekent dat het tweede deel van het toegezegde bedrag beschikbaar komt en wij door kunnen gaan met het verbeteren van ons onderwijs.

Een ander belangrijk aspect in het debat op 16 december was het rapport van de commissie Meurs. De minister heeft aangegeven dat zij het advies van de commissie Meurs overneemt en aandringt op het onderzoeken of de voormalige bestuurders verwijtbaar hebben gehandeld. De raad van toezicht van ROC Leiden onderzoekt momenteel wat juridisch mogelijk is.

16-12-2015
Statement ROC Leiden met betrekking tot ‘schoolplein’

Het bericht over het 'schoolplein' in de media bevat diverse onjuistheden.

1. Met de eigenaar van ROC Leiden wordt Green Real Estate bedoeld. ROC Leiden heeft met deze onderhandelingen niets te maken. ROC Leiden heeft nooit 5 miljoen euro geboden.
 
2. De onteigening van bedrijf Heemskerk is een zaak van de gemeente Leiden, niet van ROC Leiden.
 
3. De onteigening was nodig voor het ontwikkelen van het plein, zonder deze onteigening is de toegang van dit plein veel te smal.
 
4. Het in het artikel genoemde schoolplein is een stadsplein, onder meer bedoeld als toegang tot de studentencampus op het Bètaplein, ROC Leiden en Da Vinci College, zie het bestemmingsplan Bètaplein van de gemeente Leiden.
 
5. De gesprekken tussen de gemeente Leiden en bedrijf Heemskerk lopen al sinds 2005. ROC Leiden is hier niet formeel bij betrokken geweest.

14-12-2015
De Studentenraad heeft maandag 14 december namens de studenten van ROC Leiden een brief naar minister Bussemaker en de leden van de vaste commissie OCW gestuurd. In de brief geeft Pim van Dam (penningmeester van de Studentenraad) aan: "Onze wens voor 2016 is rust, reinheid en regelmaat. We willen ons de komende jaren kunnen focussen op onze opleiding, onze stage en daarmee op onze loopbaan. Wij hebben veel vertrouwen in onze docenten en in Ricardo Winter. Zij staan iedere dag voor ons klaar! Wij houden van ROC Leiden en willen hier blijven studeren en we hopen dat u als minister en kamerleden ons bestuur en onze verbeterplannen blijven steunen!"
De hele brief kun je hier lezen
.

07-12-2015

ROC Leiden staat deze week weer vol in de aandacht van de media. Aanleiding is een brief van minister Bussemaker en een interview in de Volkskrant van bestuursvoorzitter Ricardo Winter. Via deze livestream houden we u op de hoogte over de actuele gebeurtenissen en de belangrijkste reacties in de media.

Minister Bussemaker van OCW heeft 7 december in een brief de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de situatie en toekomst van ROC Leiden. Dit deed zij naar aanleiding van eerdere toezeggingen in de brieven van 2 oktober en 25 november. De laatste brief van 7 december kun je hier nalezen op de website van de Tweede Kamer. Het document ‘Samen versnellen’, waarin ROC Leiden en ID College de uitgangspunten van een versnelde samenwerking benoemen, is hieraan als bijlage toegevoegd.

In de brief gaat de minister nader in op de gemaakte samenwerkingsafspraken die zijn vastgelegd in de transitieverklaring. Ook benoemt zij het Herstelprogramma en het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs daarover. Ten slotte informeert zij de Tweede Kamerleden over nadere afspraken tussen ROC Leiden en ID College en de vervolgstappen die in de komende periode gezet gaan worden in afstemming met ROC Mondriaan en Nova College.

De minister geeft in haar brief aan op welke wijze het oordeel van de inspectie haar beslag krijgt, waarbij zij ingaat op de status van het Herstelprogramma en de vorderingen die ROC Leiden heeft gemaakt. Het college van bestuur heeft inmiddels mondeling terugkoppeling van de inspectie gehad. De schriftelijke terugkoppeling wordt in januari verwacht. Meeliftend op de brief van de minister heeft bestuursvoorzitter Ricardo Winter gisteren een interview gegeven aan de Volkskrant. Het interview is onderaan de pagina te lezen.

Deze week wordt de transitiestichting formeel opgericht. De brief en het document ‘Samen versnellen’ worden in het geplande debat op 16 december besproken met de vaste commissieleden van OCW.

01-12-2015
Dinsdag 1 december, heeft een onderzoekscommissie onder leiding van prof. dr. Meurs het rapport ‘Commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden’ overhandigd aan minister Jet Bussemaker van OCW. In het onderzoek is onder andere de rol van de voormalige bestuurders, toezichthouders, hun adviseurs en de relatie met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs onderzocht. Het rapport is hier op de website van de Tweede Kamer te lezen. In de diverse media is de inhoud van dit rapport uitgebreid besproken.
Het huidige college van bestuur en de raad van toezicht zijn van mening dat het hen niet past te spreken over het verleden in de zin van het geven van een oordeel en reageren daarom vooralsnog inhoudelijk niet op persvragen. Dit besluit is toegelicht in bijgaand 'communicatie statement'.

26-11-2015
In het toewerken naar nieuw perspectief voor ROC Leiden in 2018 is een belangrijke stap gezet. ROC Leiden, ID College, Nova College en ROC Mondriaan hebben een transitieverklaring getekend. In het persbericht hierover leest u hierover meer informatie.

26-11-2015
Een commissie onder leiding van mevrouw prof. dr. Meurs heeft het afgelopen half jaar de besluitvorming rond de huisvesting die geleid heeft tot de financiële problemen bij ROC Leiden onderzocht. Hierbij is ook de rol van de voormalige bestuurders, toezichthouders, hun adviseurs en de relatie met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs onderzocht.

De onafhankelijke commissie zal op dinsdag 1 december haar rapport overhandigen aan minister Bussemaker. Zodra meer bekend is over de uitkomst van dit rapport zullen wij u hierover informeren.

19-11-2015
In juni heeft minister Bussemaker met toestemming van de Tweede Kamer gekozen voor een financiële doorstart van ROC Leiden. Een besluit waar wij vanzelfsprekend heel blij mee zijn. Maar dit was ook een heftige periode die in de media veelvuldig is besproken. Na deze publiciteitspiek bleef het voor u als ouders even stil, maar binnen de muren van onze school is hard gewerkt aan een herstelprogramma dat dient als basis voor de noodzakelijke verbeteringen in de onderwijskwaliteit en de financiële situatie. Dit herstelprogramma is half november aan het ministerie OCW aangeboden via de Inspectie van het Onderwijs. Via twaalf programmalijnen staan in dit herstelprogramma de acties beschreven waar al aan gewerkt is en waar de komende periode aan gewerkt gaat worden.

Eerder al gaf de minister op 2 oktober in een brief aan de Tweede Kamer aan een kansrijk toekomstperspectief te zien voor het voortbestaan van ROC Leiden. Zij baseert zich hierbij op een verslag van de gezant Hans Kamps inclusief een financiële onderbouwing van Deloitte.

Aansluitend hierop zal minister Bussemaker begin december de Tweede Kamer informeren over het vervolgtraject waarbij zij het herstelprogramma, de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs en het eerdere rapport van de gezant in haar overwegingen meeneemt. Daarnaast is er dan meer zicht over hoe we als roc’s in de regio Leiden ons onderwijs als kleinschalige mbo-colleges richting 2018 kunnen vormgegeven. Veel informatie dus waarbij we u zo goed mogelijk over belangrijke stappen op de hoogte zullen houden.

05-10-2015
Minister is positief over toekomst en voortbestaan van ROC Leiden
Minister Jet Bussemaker heeft vrijdag 2 oktober in een brief aan de Tweede Kamer laten weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitwerking van de motie Van Meenen. Via deze link kun je de brief lezen die zij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wat betekent dit voor ROC Leiden?
De minister ziet een kansrijk toekomstperspectief voor het voortbestaan van ROC Leiden. ROC Leiden kan tot 2018 zelfstandig toewerken naar een beperkt aantal kleinschalige mbo-colleges die herkenbaar zijn voor studenten en bedrijfsleven. Hiervoor moet er samengewerkt worden met de ROC's uit de omgeving die gezamenlijk een afgestemd opleidingen aanbod in de regio moeten neerleggen.

De financiële problemen van ROC Leiden hebben ertoe geleid dat er een aangepast toekomstperspectief moest komen dat uitzicht biedt voor studenten, werknemers en bedrijven in de Leidse regio. De motie van de heer Van Meenen (D66) is hierbij richtinggevend geweest. In deze motie staat centraal dat ROC Leiden 'gecontroleerd gereduceerd' moet worden. De motie gaat uit van een 'zelfstandige'- positie van ROC Leiden met een levensvatbaar opleidingen-aanbod, en laat een vergaande vorm van samenwerking op de langere termijn open.

Inmiddels zijn al diverse stappen gezet en wordt er hard gewerkt om er voor te zorgen dat uiteindelijk zowel de financiële positie van ROC Leiden als de onderwijskwaliteit, in 2018 op orde is. Het rapport is positief. Ook gezien de financiële prognose van de komende jaren en de verbeterplannen die zijn ingediend bij de Inspectie. In februari 2016 moet blijken of voldoende resultaat is behaald. Ons opleidingen-aanbod is inmiddels gereduceerd met 38 opleidingen evenals het aantal studenten dat van 9.000 naar 7.400 is teruggebracht. We zullen de komende drie jaar toewerken naar verschillende herkenbare en kleinschalige mbo-colleges die aansluiten bij het bedrijfsleven en de vraag uit de arbeidsmarkt.

Te denken valt aan de volgende voorbeelden van colleges: mbo-college voor Techniek en Technologie, mbo-college voor Zakelijke Dienstverlening (Economie en Handel), mbo-college voor Horeca, Toerisme, Bakkerij, mbo-college voor Maatschappelijke Dienstverlening (Welzijn, Onderwijs), mbo-college voor Zorg (Verpleegkunde) en Welzijn.

Daarnaast worden de entreeopleidingen voor de stad van Leiden in samenwerking met ID College vormgegeven.

Bij de totstandkoming van deze colleges, zullen we structurele samenwerkingen aangaan met onze collega ROC's zodat er geen dubbele opleidingen meer zijn in het mbo-aanbod van de stad Leiden. Hoe we tot het gewenste eindmodel gaan komen, zal de komende periode verder worden uitgewerkt.

02-09-2015
Minister beantwoordt vragen van Anne-Wil Lucas (VVD)

Minister Jet Bussemaker heeft op 28 augustus schriftelijk de vragen van kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD) over ROC Leiden beantwoord. Via deze link kun je de brief met antwoorden lezen.

09-07-2015
Bericht van de onderwijsinspectie over de waarde van diploma’s van ROC Leiden


Het college van bestuur wil graag het volgende bericht, opgesteld door de onderwijsinspectie, bekendmaken
De onderwijsinspectie begrijpt dat dat de situatie bij ROC Leiden tot onzekerheid heeft geleid. Voor studenten en hun ouders is dit niet makkelijk. De onderwijsinspectie houdt zicht op de kwaliteit en gaat na of ROC Leiden voldoende verbeteringen doorvoert. Studenten hebben immers recht op kwalitatief goed onderwijs. Daar waar de kwaliteit nog niet goed is, moet ROC Leiden verbeteringen doorvoeren. De onderwijsinspectie kijkt of de instelling dit goed oppakt. De uitgereikte diploma’s zijn van waarde. Voor eventuele overheveling van opleidingen adviseren wij je de berichtgeving (waaronder de website van ROC Leiden) nauwgezet te volgen en nadere informatie op te vragen bij ROC Leiden. Bij een eventuele overheveling van opleidingen zal overigens ook door de onderwijsinspectie gelet worden op zorgvuldige overdracht van de studenten naar de andere mbo-instelling.

07-07-2015
Minister Bussemaker bezoekt ROC Leiden                                                                
Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bracht maandag 6 juli een bezoek aan ROC Leiden. De bewindsvrouw ging met docenten en studenten in gesprek over de ontwikkelingen op hun school.
Minister Bussemaker werd gastvrij ontvangen op onze locatie Centraal Station. Na een korte rondleiding door het pand ging de minister op de thuishaven Facilitaire Dienstverlening / Horeca & Bakkerij in gesprek met studenten, waaronder leden van de studentenraad, de ondernemingsraad, diverse docenten en managers, de directeuren onderwijs en het college van bestuur.

Tijdens een rondetafelgesprek gaf de minister aan graag van studenten en medewerkers zelf te horen hoe zij afgelopen tijd hebben ervaren en hoe zij kijken naar de toekomst. Volgens Bussemaker mogen studenten niet de dupe worden van vastgoedbeslissingen uit het verleden, zo gaf ze aan in haar gesprek aan tafel met studenten en docenten. Ze benadrukte dat zij graag een betere afstemming ziet over het opleidingsaanbod in de regio Leiden en een nauwere samenwerking tussen de verschillende ROC's. Een intensieve samenwerking met de omliggende mbo-scholen, het ID College, het ROC Mondriaan en het NOVA College, moet ervoor zorgen dat er een dekkend aanbod van mbo-opleidingen in de regio ontstaat.

Komende weken wordt in samenspraak met de andere mbo-scholen uit de regio Leiden, het plan verder uitgewerkt waarin intensieve samenwerking tot stand komt en stapsgewijs het opleidingsaanbod van ROC Leiden verder wordt ingekrompen. Hoe de regio zich komende jaren ontwikkelt is hierbij leidend.

Bussemaker benadrukte dat zij van de scholen verwacht dat zij dit vormgeven vanuit het perspectief wat goed is voor het mbo onderwijs in de regio. Kleinschaligheid en herkenbaarheid voor studenten, docenten en bedrijfsleven zijn daarbij belangrijke uitgangspunten volgens de bewindsvrouw.

Reddingsplan onder strikte voorwaarden

ROC Leiden kwam de afgelopen jaren in financiële problemen door de bouw van twee imposante gebouwen. In totaal trekt minister Bussemaker maximaal 40 miljoen euro uit om ROC Leiden gecontroleerd te ontmantelen. De mbo-instelling moet dan wel aan diverse voorwaarden voldoen. Zo moet onder andere een aantal opleidingen de komende jaren overgedragen worden aan scholen in de regio. Met ingang van 1 juni staat Ricardo Winter als bestuursvoorzitter aan het roer bij ROC Leiden. Aan hem de taak om reeds ingezette verbeterplannen verder te bestendigen en verder te investeren in de kwaliteit van het onderwijs en docenten.

Ook heeft de minister opdracht gegeven om te onderzoeken wat er mis ging bij ROC Leiden en hoe de vastgoed-deals tot stand zijn gekomen. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke commissie, onder leiding van hoogleraar Pauline Meurs.

23-06-2015
Blij en opgelucht dat de kamerleden kiezen voor studenten en medewerkers ROC Leiden!

ROC Leiden gaat door!

Opluchting bij alle studenten en medewerkers van ROC Leiden toen een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de motie van kamerlid Lucas (VVD) stemde. ROC Leiden kan door gaan.

Het was een spannende tijd voor ons ROC met vier debatten en een stemming in de Tweede Kamer de afgelopen twee weken. We zijn blij met deze goede afloop. Wij hebben vertrouwen dat we de kwaliteit van het onderwijs met dit besluit van de Tweede Kamer snel op orde kunnen krijgen.

Deze week begint het overleg met de minister over de manier waarop. Zodra er meer bekend is zullen we je er over informeren. We kunnen dus door met ons onderwijs!

Afgelopen week hebben we gezien dat we samen heel veel kunnen bereiken. We werken heel hard aan verbetering van ons onderwijs. Laten we daar samen mee door gaan!

Als er vragen zijn die je direct wil stellen, kan je hiervoor terecht bij je manager. Hou intranet in de gaten voor alle ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Ricardo Winter
Lieteke van Vucht Tijssen
college van bestuur  

Het bericht aan alle studenten lees je hier.

Vanmiddag is de voor ROC Leiden cruciale vergadering in de Tweede Kamer waarin over de moties over ROC Leiden gestemd gaat worden.
Je kan de vergadering live volgen via de livestream van de Tweede Kamer.
(Kies voor 'Plenaire zaal')

Studenten Bakkerij van ROC Leiden bakten een taart voor de kamerleden en brachten die vandaag naar Den Haag. De taart is voor de vergadering door de woordvoerders OCW van de diverse kamerfracties in ontvangst genomen.

Hogeschool Leiden stuurde vandaag een brief aan de Tweede Kamer waarin zij pleiten voor een doorstart van ROC Leiden.
Lees de brief van de HS Leiden hier.

22-06-2015
Vandaag zijn er protesten tegen het mogelijke faillissement van ROC Leiden. Studenten en docenten doen dit door te verzamelen voor de schoolgebouwen "Wij staan voor ROC Leiden".

Eind vorige week is de actiepagina van ROC Leiden aangemaakt op Facebook. Binnen 24 uur had de pagina 1000 likes. Inmiddels hebben ruim 3000 mensen de pagina geliket. De berichten en foto's die worden geplaatst zijn afkomstig van de studentenraad. Met foto's en korte tekst vertellen studenten en docenten waarom ze achter ROC Leiden staan.

19-06-2015
Tijdens de aflevering van Nieuwsuur werd de huidige situatie van ROC Leiden besproken. In de uitzending kwamen studenten en docenten aan het woord en legde voorzitter college van bestuur Ricardo Winter en voorzitter studentenraad Patrick Veldt uit welke gevolgen een faillissement zou hebben voor de studenten en hun docenten.
Bekijk hier de uitzending

Studenten en docenten komen samen in protest tegen faillissement
Bekijk het filmpje op Facebook

18-06-2015
Brief van de ondernemingsraad aan de Tweede Kamer - 18 juni 2015

11.00 uur
De stemming over de diverse moties die de politieke partijen hebben ingebracht in het kamerdebat van vandaag zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni.
De onzekerheid voor studenten en medewerkers blijft groot.

We hopen dat de kamerleden in hun besluit de belangen van de 9000 studenten en 700 medewerkers voorop zullen stellen.

09.30 uur
De Tweede Kamer zal vandaag om 10.20 plenair vergaderen over het aangepaste scenariovan minister Bussemaker waarin zij de volgende kaders uitzet:

-    Continuïteit van onderwijs voor de studenten van ROC  Leiden;
-    De hernieuwde huisvestingsafspraken: locatie CS verlaten in 2018 en een goedkoper en verlengd huurcontract voor Lammenschans;
-    Een (maximale) financiële bijdrage van 40 miljoen euro;
-    Optimale inspanningen om zo groot mogelijke  macrodoelmatigheid met behoud van pluriformiteit in de regio te realiseren;
-    Een gerichte impuls om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren;
-    Een belangrijke rol voor de medezeggenschap in de verdere uitwerking van de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Leiden;
-    Kleinschalig georganiseerd onderwijs,

Brief van minister Bussemaker: Gecontroleerde ontmanteling ROC Leiden - 18 juni 2015

17-06-2015
21.30 uur
Woensdagavond is helaas nog geen duidelijkheid gekomen over de toekomst van ROC Leiden. In een nieuw voorstel zal minister Bussemaker het scenario waarin ROC Leiden zelfstandig doorstart verder uitwerken, waarbij zij de optie meeneemt dat ROC Leiden toewerkt naar een samenwerking van 4 roc’s binnen de Leidse regio. Zoals nu bekend is, zal volgende week dinsdag (23 juni) door de Tweede Kamer worden gestemd op dit voorstel.

Het is een teleurstelling dat een besluit zo lang op zich laat wachten en de studenten en medewerkers zo lang in onzekerheid worden gehouden. Wij hopen dan ook dat de Tweede Kamer snel een goed besluit neemt in het belang van de continuïteit van het onderwijs. Wij kijken uit naar het uitgewerkte voorstel van de minister.

13.00 uur
Het overleg in de Tweede Kamer wordt om 18.30 uur voortgezet. Na dit overleg volgt hier meer informatie. Persvragen worden ook na dit overleg verder behandeld.

Hieronder vind je de externe berichtgeving over de actuele situatie bij ROC Leiden.
                        
ROC Leiden kruipt uit het dal omhoog Leidsch Dagblad 28-november 2016
ROC Leiden doet 't beter NRC 17 juni 2016
Massaontslag ROC Leidsch Dagblad 26 april 2016
De school waar iedereen tegenaan trapt  NRC  14 december 2015 
Instrumentmakersschool blijft scoren Leidsch Dagblad 10 december 2015
Poeh, alweer nieuwe Haagse regels De Volkskrant 10 december 2015
Plan Bussemaker voor kleinere scholen leidt tot woede bij mbo De Volkskrant 10 december 2015
ROC Leiden mag doorgaan
Trouw 9 december 2015
ROC Leiden sneller samen met ID College Leidsch Dagblad 9 december 2015
ROC baas: ‘Ik vind dit niet fair’
Leidsch Dagblad 9 december 2015
Inspectie bekijkt ons niet objectief De Volkskrant 8 december 2015
Doorstart ROC gaat mislukken, vreest inspectie De Volkskrant 8 december 2015
Van Rij: Claim heeft weinig zin Leidsch Dagblad 3 december 2015
Gemeente chanteerde het ROC met bouwvergunning  Leidsch Dagblad 3 december 2015
Kritiek op oud-bestuur, inspectie en adviseurs Leidsch Dagblad 2 december 2015
Minister greep te laat in bij kapseizend ROC deel 2  De Volkskrant 2 december 2015
Minister greep te laat in bij kapseizend ROC  De Volkskrant 2 december 2015
Onderzoek naar top ROC Leiden 
AD 2 december 2015
De man die Leiden groot zou maken De Volkskrant 1 december 2015
Niemand ziet nut van Bussemakers ‘mbo-colleges’  De Volkskrant 27 november 2015
Lammenschans in 2016 op orde Leidsch Dagblad 27 november 2015
ID-College en ROC Leiden fuseren toch  Leidsch Dagblad 27 november 2015
ROC-alarm houdt buurt uit de slaap  Leidsch Dagblad   20 november 2015
ROC: donatie nodig  Leidsch Dagblad   14 november 2015
Noodlijdend ROC Leiden sloot al 38 opleidingen  NRC 3 oktober 2015
ROC Leiden langzaam ontmanteld deel 2 Leidsch Dagblad 3 oktober 2015
ROC Leiden langzaam ontmanteld  Leidsch Dagblad 3 oktober 2015
ROC Leiden gered van faillisssement De Volkskrant 23 juni 2015
'Wie nu studeert aan ROC Leiden doet dat volgend jaar nog' NOS 23 juni 2015
Probleem vastgoed ROC Leiden volgens bestuursvoorzitter 
Ricardo Winter opgelost
Omroep West 23 juni 2015
'Mevrouw Lucas moest zelfs huilen' Leidsch Dagblad 23 juni 2015
Staan deze studenten binnenkort op straat? De Volkskrant 23 juni 2015
'Geef ROC Leiden een kans. We zijn hard op weg' De Volkskrant 22 juni 2015
 Deel 1   Deel 2    
Actie voor ROC Leiden Leidsch Dagblad 22 juni 2015
ROC Leiden bungelt nog tot dinsdag Leidsch Dagblad 19 juni 2015
Geef Bussemaker de regie bij saneringsoperatie ROC Leiden AOB 19 juni 2015
'Je gaat toch geen duizenden studentjes pesten?' Leidsch Dagblad 19 juni 2015
Ontmanteling of faillisement, lot ROC Leiden dinsdag beslist AOB 18 juni 2015
Gecontroleerde sluiting ROC Leiden JOB 18 juni 2015
ROC Leiden gecontroleerd ontmantelen Leidsch Dagblad 18 juni 2015
Eind aan concurrentie van ROC's Leidsch Dagblad 18 juni 2015
ROC 8 miljoen voor onderwijs Leidsch Dagblad 18 juni 2015
Brief van de Studentenraad aan minister Bussemaker Leidsch Dagblad 16 juni 2015
Kamer maakt toekomst ROC ongewis Leidsch Dagblad 13 juni 2015
'Oud ROC-baas moet lintje teruggeven' Leidsch Dagblad 12 juni 2015
Faillissement ROC niet uitgesloten Leidsch Dagblad 12 juni 2015
Riante parkeergarage, onvoldoende ruimte voor studenten Onderwijsblad 6 juni 2015
Leiden kan rol in debacle rond ROC Leiden 'niet plaatsen' Leidsch Dagblad 16 mei 2015
Hoe een opleiding bijna bezweek Trouw 11 mei 2015
Commissie kritisch over fusie ROC Leiden en ID College Leidsch Dagblad 6 mei 2015
Hoofdkantoor mbo in Leiden Leidsch Dagblad 6 mei 2015
ROC Leiden krijgt financiële impuls van OCW OCW 6 mei 2015
Grote blijdschap bij ROC Leiden Leidsch Dagblad 5 mei 2015
Raad van toezicht wil niet weg Leidsch Dagblad 5 mei 2015
Maximaal 40 miljoen voor ROC Leiden Leidsch Dagblad 2 mei 2015
Opluchting over nieuwe deal ROC Leidsch Dagblad 27 april 2015
Hoe ROC Leiden ten onder ging aan zijn dromen De Volkskrant 16 februari 2015
     
Terug
Deel dit:
Deze website maakt gebruikt van cookies
sluiten